Emmersion

by Niek Taalman

“Hoe kan een multimediale training bijdragen aan het gevoel van empowerment, zodanig dat de Cabin Crew middels scenario's zich flexibeler kan inleven in de geschetste situaties, en de opgedane kennis beter kan toepassen in de realiteit?”

Story & Tech | UX Design | KLM Royal Dutch Airlines | 2022 | Graduation Work

Emmersion

An interactive and immersive emergency training

Aanleiding

De KLM afdeling Crew Safety & Security Training traint Cabin Crew voornamelijk op wettelijk gedreven aspecten zodat de crew, aan boord, zijn functie gekwalificeerd uit kan voeren. Vanwege het corona-virus is de afdeling geherorganiseerd en is er in korte tijd een online training ontwikkeld, zodat de Cabin Crew toch gekwalificeerd kon blijven. Deze online training is zo positief ontvangen door de gebruikers, dat Crew Safety & Security Training definitief is over gegaan naar een vorm waar zowel online- als praktijktraining wordt gebruikt/toegepast. Deze online training staat echter nog in de kinderschoenen en behoeft verbetering ten aanzien van de gebruikerservaring.

Gedurende dit project is gezocht naar een antwoord op de volgende onderzoeksvraag:

“Hoe kan een multimediale training bijdragen aan het gevoel van empowerment, zodanig dat de Cabin Crew middels scenario's zich flexibeler kan inleven in de geschetste situaties, en de opgedane kennis beter kan toepassen in de realiteit?”

Door meerdere Design Research methoden toe te passen, is uiteindelijk een antwoord op deze hoofdvraag geformuleerd met een ontwerpoplossing.

Onderzoek

Er is gebleken, uit onderzoek naar de huidige manier van trainen (online en fysiek) en vanuit interviews met de doelgroep en de ontwikkelaars van de Yearly Recurrent training (RY), dat er een vraag is naar een interactieve vorm van online trainen waarbij geoefend kan worden op scenario’s. Daarnaast is vanuit de ontwikkelaars van de trainingen naar voren gekomen dat er ruimte is voor het uitbreiden van de online training. Echter, zit de huidige trainingsdag van de RY vol met wettelijk verplichte onderdelen, waardoor de ontwerpruimte buiten deze trainingdag is vastgesteld.

Vanuit interviews is gebleken dat cabin attendants, vooraf aan hun vlucht, de benodigde theorie oefenen om zelfverzekerd aan boord te gaan. Dit doen zij op hun gemak thuis met hun KLM iPad. Echter sluit deze vorm van online trainen vanwege de beperkte interactie niet aan bij het praktische beroep van de cabin attendant.

Met de verkregen inzichten is het volgende productdoel opgesteld: "Een multimediale training voor de Cabin Crew, die noodsituaties op een flexibele leerwijze via interactieve scenario’s beleefbaar maakt, zodat ze gedurende het hele jaar met een goed voorbereid gevoel aan boord gaan." Hierbij is het doel dat cabin attendants vooraf een vlucht ongeveer een kwartier de tijd nemen om thuis een noodscenario oefenen met deze multimediale training.

Het concept

De verkregen inzichten van het onderzoeksthema en het opgestelde productdoel hebben uiteindelijk geleid tot het volgende concept: Emmersion is een interactieve en immersieve vorm van online training, bestemd voor de cabin attendants van KLM.

In de applicatie kan worden geoefend op verschillende medische noodsituaties. Deze scenario's variëren van ongeveer 3 tot 15 minuten.

Elk scenario speelt zich af vanuit één perspectief, net als in het echt. Hierbij is het aan de cabin attendant om tijdens het scenario met de beschikbare kennis keuzes te maken. Deze keuzes hebben invloed op het vervolg van het verhaal. Foute keuzes worden op verschillende manieren teruggekoppeld naar de gebruiker. Het is belangrijk dat er in een noodsituatie snel wordt gehandeld, daarom vindt er bij de keuzemomenten tijdsdruk plaats. Bij een keuzemoment staat de tijd niet stil en er is maar een beperkte tijd om een keuze te maken.

Tijdsdruk

Bij een keuzemoment wordt het scherm na 5 seconden geleidelijk rood, om een gevoel van tijdsdruk te stimuleren. Na 10 seconden is het scherm volledig rood en moet de gebruiker opnieuw beginnen bij het keuzemoment.

Keuzemoment
Na 5 seconden
Na 10 seconden

Interactie

Er vindt op verschillende manieren interactie plaats tijdens het scenario, zodat er actief wordt stilgestaan bij handelingen:

Analyse

Na het scenario krijgt de gebruiker een uitgebreide analyse te zien, met inzichten van de gemaakte keuzes. Zo kunnen ze zonder de aanwezigheid van tijdsdruk reflecteren waarom een keuze wel/niet goed was.

Elk scenario heeft drie verschillende moeilijkheidsgraden: Beginner, Intermediate en Expert. Deze moeilijkheidsgraden zijn toegevoegd ter bevordering van de toegankelijkheid. Door het voltooien van een scenario kan per moeilijkheidsgraad een (digitale) medaille worden verdiend.

Analysescherm met tijdlijn
Uitgeklapt analysescherm met uitgebreide feedback

Testresultaten

Het concept is erg positief ontvangen bij de cabin attendants en ontwikkelaars binnen KLM. Er is vastgesteld dat met deze nieuwe vorm van online training op een frisse en interactieve manier geoefend kan worden op noodsituaties. De doelgroep leert graag op een visuele manier, waarbij dit ontwerp zeker van waarde is.

De interactiemomenten zijn een waardevolle toevoeging, doordat er actief stilgestaan wordt bij handelingen tijdens het scenario. Hierdoor word je als gebruiker betrokken in het scenario in plaats van achterover te leunen en het vanzelf te doorlopen. Ook de flexibiliteit komt van pas, doordat de cabin attendants met deze applicatie op hun gemak kunnen oefenen buiten de fysieke trainingsdag die enkel eenmaal per jaar plaatsvindt. Op deze manier krijg je als cabin attendant gedurende het hele jaar een boost op het zelfvertrouwen na het goed doorlopen hebben van een scenario.

Toekomstbeeld

Het huidige ontwerp kan op veel vlakken worden uitgebreid. Op dit moment is de pilot incapacitation scenario vanuit één perspectief speelbaar. Een mogelijke uitbreiding hiervan is het uitwerken van dit scenario vanuit meerdere rollen, zodat er vanuit ieders perspectief geoefend kan worden op hetzelfde scenario. Bij de huidige manier van trainen wordt nog te weinig onderscheid gemaakt tussen de aparte rollen in een noodsituatie. Daarnaast kunnen andere medische noodsituaties ook worden uitgewerkt tot speelbare scenario’s.

Op het gebied van interactie is er ook ruimte voor uitbreiding. Zo zou er gekeken kunnen worden naar een combinatie van Augmented Reality, en het gebruikmaken van een tastbaar multifunctioneel interactie apparaat, waardoor er meer mogelijkheden zouden zijn met de interactiemomenten in het scenario.

Positionering als ontwerper

Ik ben altijd al gefascineerd geweest hoe er wordt gehandeld tijdens een noodsituatie met de beperkte middelen in een vliegtuig vergeleken met een noodsituatie op de grond. Deze fascinatie heb ik kunnen inzetten bij het creëren van een immersieve multimedia training. Met dit project heb ik mijn passie voor UX Design kunnen combineren met mijn storytelling kant. De combinatie van deze twee interesses versterken elkaars effect. Door de gebruiker door een verhaal te leiden, in dit geval een pilot incapacitation, komen meerdere keuzemomenten aan bod. Bij deze keuzemomenten heb ik via UX Design kunnen experimenteren met verschillende manieren van interactie, die dan weer effect hebben op het verloop van het verhaal.